PRAKTISCHE INFORMATIE & HUISREGELS


Praktische informatie & Huisregels Villa de Kinderlantaarn

Traktaties

Er zijn momenten waarop er feest gevierd wordt. Denk hierbij aan de (eerste) verjaardag van uw kind. Deze bijzondere en gedenkwaardige momenten kunnen wij niet zomaar voorbij laten gaan zonder die te vieren. Bij een feest hoort dan ook een traktatie.
Omdat kinderen nog volop in hun groei zijn, is het belangrijk dat wij hen gezonde voeding aanbieden. Voeding die de kans op overgewicht verkleint. Daarom is het nut van een gezonde traktatie erg belangrijk. Wij adviseren ouders in de keuze van traktaties die wel of niet zijn toegestaan. Wij hebben ook leuke voorbeelden met gezonde traktaties op locatie

Gezonde voeding/Warme maaltijden

Kinderen zijn nog in de groei. Het is daarom van het allergrootste belang om gevarieerde en gezonde voeding aan te bieden. Wij bieden daarom dagelijks een vers bereide maaltijd aan. De kinderen krijgen voeding die alle belangrijke voedingsstoffen, vitaminen en vetten bevatten die het voedingscentrum aanbeveelt voor het samenstellen van gezonde voeding. Gezonde voeding is gevarieerd en lekker en bevat voldoende voedingsstoffen, vitaminen en vetten. Vitaminen zijn belangrijk voor de groei van kinderen. Vooral extra vitamine D voor jonge kinderen wordt aanbevolen

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor opvang worden maandelijks vooraf gefactureerd. U betaalt de kinderopvang in de maand voorafgaande aan de maand waarin de opvang is genoten. De betalingstermijn is 14 dagen. Bij een automatische incasso wordt de factuur omstreeks de 27ste van de maand van uw bankrekening afgeschreven. Op het moment van incasseren dient u over voldoende saldo op uw rekening te beschikken. Bij het niet tijdig betalen van uw factuur worden er administratiekosten in rekening gebracht. Na 2 maanden betalingsachterstand wordt de plaatsingsovereenkomst beëindigd.

Machtiging automatische incasso

Het afgeven van een machtiging tot automatische incasso is verplicht. Echter zijn er omstandigheden waardoor het afgeven van een machtiging tot automatische incasso niet mogelijk is. Zorg dan zelf voor tijdige betaling van uw factuur. U machtigt ons tot wederopzegging om het maandelijkse verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening te incasseren. Ook geeft u toestemming aan de belastingdienst om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks op onze rekening over te maken. Indien u ervoor kiest om zelf het factuurbedrag naar ons over te maken dan wordt er € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Brengen en halen in goede banen!

Om de rust op de groep en het Kindercentrum te waarborgen werken we met vaste breng- en haaltijden. U kunt uw kind(eren) brengen van 07:30u – 09:00u. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel. Als u vóór 09:00u hebt doorgegeven aan de pedagogisch medewerker dat u later komt. Dit kan als uw kind naar de dokter moet of een bezoek moet brengen aan de GGD.

Afmelden/en brengen

U kunt uw kind(eren) afmelden tot 09:30u. Tot uiterlijk tot 12:00u kunt u uw kind brengen. Buiten deze tijden om wordt u verzocht contact op te nemen met de pedagogisch medewerker van uw kind. Dit geldt als u een regulier contract heeft.

Laat komen

Laat komen is niet toegestaan! Brengt u uw kind(eren) toch te laat dan wordt u niet meer toegelaten tot de groep en neemt de pedagogisch medewerker het kind van u over. Hiermee voorkomen we dat de rust op de groep verstoort raakt.

Ophalen

Tussen 16:30u -18:30u en tussen 18:30 u en 19:00 u kunt u uw kind(eren) weer ophalen. Komt u na 18:30u ( dit geldt als u een contract heeft tot 18:30u) dan heeft de pedagogisch medewerker geen tijd meer voor een uitgebreide overdracht. In Bitcare kunt u nalezen hoe de dag is verlopen.

Te laat ophalen

Bij te laat ophalen, brengen we extra kosten in rekening. Te laat ophalen kost € 25,- per kwartier.
Dit bedrag dient u direct te voldoen.

Wijziging dagen

U kunt ook de dagen wijzigen indien er iets veranderd in uw persoonlijke situatie.
De wijziging dient u vooraf aan te geven. In principe dient dit 1 maand voordat de wijziging ingaat doorgegeven te worden. Echter bekijken wij dit per individueel geval en is het belangrijk te weten of er sprake is van urgentie.

Ruilen/extra dagdeel/dag

Wij bieden ouders de mogelijkheid voor het incidenteel gebruik maken van een extra dagdeel/dag. Ook heeft u de mogelijkheid een dag te ruilen voor een andere dag met hetzelfde aantal uren dat contractueel is vastgelegd. Ruilen is gratis bij een extra dagdeel worden er kosten in rekening gebracht. Deze worden achteraf gefactureerd. Voor meer informatie zie ruilen en extra dagdeel/dag.

Starten

De opvang start op het moment nadat wij de ondertekende plaatsingsovereenkomst en Algemene voorwaarden retour hebben ontvangen en er een intake heeft plaatsgevonden waarbij afspraken zijn gemaakt over het wennen. En als alle zaken die van belang zijn om de opvang goed te doen verlopen in orde zijn.

Opzeggen

Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de opvang dient u de plaatsingsovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Opzeggen kan niet bij de pedagogisch medewerker. Uw opzegging is pas definitief nadat wij schriftelijk een verzoek hiertoe hebben ontvangen. U ontvangt dan een bevestiging. Opzegtermijn is 1 maand tenzij anders is overeengekomen. In principe is de opvang tot het 4e jaar de opvang eindigt dan automatisch. Opzeggen is dan niet vereist.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 25, -. Voordat u overgaat tot het betalen van het inschrijfgeld dient u er zeker van te zijn dat u uw kind(eren) bij ons wilt plaatsen. Er vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. Er vindt ook geen restitutie plaats indien uw kind(eren) het kindercentrum niet heeft (hebben) bezocht.

Ziek Kind

Wanneer uw kind ziek is/wordt overleggen wij of het mogelijk is het kind toch te komen brengen. Wij laten uw kind alleen toe op kindercentrum als het kind voldoende fit is en kan meedoen op de groep en geen besmettingsgevaar oplevert voor andere kinderen. Hierbij volgen wij de richtlijnen van de GGD en de Wet op de publieke gezondheid.

Openingstijden

Onze openingstijden

Van 07:15u-19:00u/ Op verzoek kunnen wij ook eerder open. Dit is altijd in overleg!

Reguliere openingstijden: 07:30 u– 18:30u.

Openingstijden in de avonduren: 18:30u/19:00u tot 21:00uur
Let op!: Wij zijn alleen op verzoek open tot 21:00uur. (Dan geldt het avondtarief)

Reguliere openingstijden: 07:00u-18:30u. Ervoor of erna gebruik maken van de opvang is mogelijk op aanvraag en bij voldoende aanmeldingen.

Sluitingsdagen

Er zijn een aantal officiële sluitingsdagen. In de prijs is rekening gehouden met de officiële sluitingsdagen. Deze sluitingsdagen gelden voor een regulier contract. In uw contract is aangegeven om welk soort contract het gaat. Hierin wordt aangegeven of u tijdens de officiële sluitingsdagen gebruik maakt van de opvang. U kunt er ook voor kiezen incidenteel opvang af te nemen tijdens de officiële sluitingsdagen.

Sluitingsdagen 2020

  • Hemelvaartsdag:21 juni 2020
  • Eerste Pasen:12-04-2020
  • Tweede Pasen:13-04-2020
  • Eerste Pinksteren: 31-05-2020
  • Tweede Pinksteren:01-06-2020
  • 1e Studiedag 5 augustus 2020
  • 2e studiedag 30 december 2020

Wennen

Om kinderen en ouders kennis te laten maken met de pedagogisch medewerkers en de werkwijze op ons kindercentrum hebben wij een gratis wenperiode. In het wenschema wordt vastgelegd welke dagen, tijden en hoeveel uren per dag uw kind kan komen wennen. Ouders worden wegwijs gemaakt over de dagelijkse gang van zaken binnen ons kindereducatiecentrum en raken vertrouwd met de pedagogisch medewerker aan wie zij hun dierbaarste bezit zullen toevertrouwen. Wij besteden extra aandacht aan baby’s tijdens het wennen en trekken er voldoende tijd voor uit. Wennen is gratis en geschiedt een week voor plaatsing en wordt als nodig blijkt nogmaals met een week verlengd. Wennen is voor de aanvang van de eerste officiële dag van plaatsing. Het wenprogramma wordt aangepast aan de wijze hoe het kind reageert op zijn/haar nieuwe omgeving. Het is erg belangrijk dat deze fase goed verloopt zodat het kind ongestoord kan deelnemen binnen de groep. Wij maken afspraken met de ouders hoe zij de verzorging van hun kind zien en of er speciale wensen zijn. Het wordt immers zijn/haar tweede thuis. Door het kind eerst te laten wennen aan zijn nieuwe omgeving dragen wij bij aan een goede en veilige hechting met zijn “nieuwe verzorger”; de Pedagogisch medewerker.
Het kind leert hierdoor de Pedagogisch medewerker die de zorg met de ouder(s) zal delen kennen en vertrouwen.
Tijdens deze beginperiode hebben de pedagogisch medewerker en ouder regelmatig contact. De ouder is ook goed telefonisch bereikbaar.

Ruilen van dagen

U mag aan aantal keer per jaar ruilen. Voor deze locatie geldt dat maximaal 6x per jaar geruild mag worden. Ruilen kan alleen in dezelfde week en alleen als de groepssamenstelling en groepsgrootte op de gewenste ruildag dat toelaat. Elke ouder/ verzorger ontvangt een ruildagenkaart waarop het aantal ruildagen wordt bijgehouden. Een geldige kaart moet voorzien zijn van een stempel en de handtekening van de directie/ locatiemanager. Ruilen vanwege ziekte of vakantie is niet mogelijk. Een ruildag is gratis een andere dag gebruik maken van de opvang.

Plaatsingsprocedure

Om uw kind(eren) te plaatsen schrijft u, uw kind (eren) in. Het inschrijfformulier is via onze website. Wilt u alleen informatie opvragen gebruik dan het contact formulier..

Gaat u akkoord met het aanbod voor plaatsing dan ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. Deze dient u digitaal te ondertekenen. Pas als wij een ondertekend POK retour hebben ontvangen gaan wij de wendagen afstemmen. De Pok dient binnen 7 dagen onderteke4nd te zijn. Daarna komt deze te vervallen. De Algemene voorwaarden staan op onze website. De plaatsingsovereenkomst kunt u tot een maand voor plaatsing kosteloos opzeggen. Daarna worden er kosten in rekening gebracht, deze is gelijk aan de kosten van 1 maand opvang. De opzegtermijn is 1 maand. Door het ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst verklaart u akkoord te gaan met onze Algemene voorwaarden.
Nadat uw kind(eren) geplaatst is/zijn volgt de intakeprocedure.
Twee tot vier weken voor de aanvang van de opvang wordt u uitgenodigd voor de intakegesprek waarbij u uw wensen met betrekking tot de opvang van uw kind kunt bespreken met de pedagogisch medewerker.
U kunt in de eerste week voor plaatsing gratis wennen. Het wennen is voor de aanvang van de eerste officiële dag van plaatsing op de dagen dat uw kind geplaatst is..

Verlengde avondopvang/Weekend opvang

Ook bieden wij opvang in de weekenden. Mits er voldoende kinderen zijn aangemeld. De verlengde avondopvang is vanaf 18:30uur. Dan geldt ons avond tarief. Ouders die tot laat werken hebben de mogelijkheid verlengde opvang af te nemen in de avonduren. Tijdens de verlengde avondopvang worden er geen drukke activiteiten gedaan. De Pedagogisch medewerker zorgt voor veel rustige activiteiten zodat kinderen tot rust kunnen komen.

Rondleiding/kennismaking

Voor u besluit gebruik te maken van onze diensten bieden wij u de mogelijkheid voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.
U kunt langskomen of bellen voor een afspraak.
Samen bekijken wij wat u opvangbehoefte is aan de hand van het gewenste aantal uren opvang per dag en of u wel of niet kiest voor 51 weken opvang per jaar.
U kunt kiezen uit diverse opvangmodules aangepast aan uw budget en persoonlijke situatie. Bij ons hoeft u dus nooit meer te betalen dan nodig is.

KIJK SNEL OF ER NOG EEN PLEKJE VRIJ IS OF VRAAG EEN RONDLEIDING AAN

Neem vrijblijvend contact op met kindereducatiecentrum "Villa de Kinderlantaarn"

CONTACT

Bedrijfsnaam: Villa De Kinderlantaarn
Contactpersoon: Muriel Leidsman
Straat en nummer: Badweg 17A
Postcode: 8223 PA
Stad: Lelystad
Provincie: Flevoland
Email: info@villadekinderlantaarn.nl
Website: villadekinderlantaarn.nl
Telefoon: 0320-769138
Mobiel: 06-42684564
Kvk: 73627305
Lrkpnr. BSO: 357645790
Lrkpnr. KDV: 181457246

 

OVER ONS

Villa De Kinderlantaarn is ontstaan vanuit de behoefte kinderopvang te bieden waarbij flexibiliteit, huiselijkheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en betrokkenheid de kernwaarden zijn. Een gezellig, knus en kleinschalig kindereducatiecentrum dat zich zoveel mogelijk richt naar de wensen en opvangbehoeften van ouders en kinderen.