KLACHTENPROCEDURE

Reglement Klachtenprocedure Villa De Kinderlantaarn

1.Inleiding

Organisatie ‘Villa De Kinderlantaarn Lelystad’ heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de directbetrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht worden ingediend. Dus een klacht kan zowel formeel als informeel/mondeling worden besproken. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de Directeur Mw. M. P. Leidsman. Zij is te bereiken per email: info@villadekinderlantaarn.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Klachten kunnen zowel intern als extern worden afgehandeld.

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en Mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket–kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl

Hier staat informatie over de werkwijze die u dient te volgen als u een klacht heeft over een gekocht product of dienst.
De voorwaarden waar aan u moet voldoen. De wijze van het indienen van de klacht, de
procedure en hoe gewerkt wordt naar een oplossing. Kortom hier vindt u
alle informatie die kan leiden tot het oplossen van uw klacht.

https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/.

Procedure welke u moet volgen voor het indienen van een klacht

Hier vindt u informatie over het verloop van het proces. Van het indienen van de
klacht, met het proces samen naar de oplossing.  [3]

Maakt mijn klacht een kans. Via deze link kan je zien hoe kansrijk het is om
een klacht in te dienen.

2.Voortraject klacht

Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie ervan uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de Directie. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.

Heeft u het gevoel dat uw klacht na het doorlopen van de interne klachtenprocedure niet naar tevredenheid is afgehandeld of wilt u direct de klacht extern indienen, dan kunt u zich wenden tot: De  Stichting

3. Procedure klachtenbehandeling bij de Geschillencommissie

Van indienen klacht, met ons proces  naar de oplossing met tussenkomst van De Geschillencommissie.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Verandering van de overeenkomst
 • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
 • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
 • Kwaliteit van de opvang
 • Kosten van de opvang
 • Opvangtijden
 • Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
 • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Met welke klachten kunt u terecht bij de leidinggevende/directie

Bij de directeur/leidinggevende van Kindercentrum Villa De Kinderlantaarn kunt u terecht met klachten ondermeer op het gebied van:

 • Het functioneren van de leidsters en/ of kinderen
 • De huisregels en tijden
 • Accommodatie en spelmateriaal
 • Hygiëne en voeding
 • Procedures binnen Kindercentrum Villa De Kinderlantaarn.
 • Het functioneren van de medewerkers (waaronder ook leidinggevenden/lees directie
 • Aanname en plaatsingsbeleid
 • Financiële zaken
 • Algemeen beleid w.o. activiteiten e.d.

Tot slot:

Wij nemen alle klachten serieus en dragen zorg voor een goede afhandeling van uw klacht binnen 6 weken. Wij stellen u schriftelijk op de hoogte van de uitkomst. Voor een uitgebreide versie van onze klachtenreglement stuur een e-mail naar info@villadekinderlantaarn.op te vragen.nl om het reglement klachten op te vragen.

Adressen

Bezoekadres

Bordewijklaan 46

2591 XR Den Haag

Telefoon; 070-310 5310 Fax.: 070-3658814.                                                                                                                                     \

E-mail: zie contactformulier op de website van de Geschillencommissie

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van: 10:00u- 16:00u/ Zaterdag & zondag: Gesloten

Postadres:                                                                                                                                                                                   

 Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Regelement Klachtenprocedure Villa De Kinderlantaarn.

KIJK SNEL OF ER NOG EEN PLEKJE VRIJ IS OF VRAAG EEN RONDLEIDING AAN

Neem vrijblijvend contact op met kindereducatiecentrum "Villa de Kinderlantaarn"

CONTACT

Bedrijfsnaam: Villa De Kinderlantaarn
Contactpersoon: Muriel Leidsman
Straat en nummer: Badweg 17A
Postcode: 8223 PA
Stad: Lelystad
Provincie: Flevoland
Email: info@villadekinderlantaarn.nl
Website: villadekinderlantaarn.nl
Telefoon: 0320-769138
Mobiel: 06-42684564
Kvk: 73627305
Lrkpnr. BSO: 357645790
Lrkpnr. KDV: 181457246

 

OVER ONS

Villa De Kinderlantaarn is ontstaan vanuit de behoefte kinderopvang te bieden waarbij flexibiliteit, huiselijkheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en betrokkenheid de kernwaarden zijn. Een gezellig, knus en kleinschalig kindereducatiecentrum dat zich zoveel mogelijk richt naar de wensen en opvangbehoeften van ouders en kinderen.